Nabór prac na Papergirl 3city trwa!

poniedziałek, 4 kwietnia 2011

Projekt: Świat Praw Człowieka

Fundacja Nasza Przestrzeń, Stowarzyszenie Arteria, Kampania Przeciw Homofobii, Regionalne Centrum Wolontariatu zapraszają do wymiany wiedzy, doświadczeń, myśli, dobrych praktyk - promowania wiedzy o prawach człowieka w ramach projektu "Świat Praw Człowieka", który będzie realizowany do grudnia 2011 w Gdańsku. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt ma rozwijać świadomość, wśród osób zajmujących się edukacją oraz osób działających i pracujących w NGO, na temat roli edukacji na rzecz praw człowieka w procesie kształtowania postaw obywatelskich wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych na gruncie edukacji formalnej i pozaformalnej.

Projekt zakłada, że wiedza na temat praw człowieka i budowania społeczeństwa obywatelskiego stanie się bardziej dostępna i użyteczna oraz będzie stanowić inspirację do edukowania młodych ludzi w kierunku tolerancji i umacniania wartości, które leżą u podstaw społeczeństwa obywatelskiego.

Cele, jakie sobie stawiamy to:

    * Stworzenie punktu konsultacyjnego, który posłuży dostarczaniu wiedzy eksperckiej w obszarze edukacji o prawach człowieka;
    * Zbudowanie platformy dialogu obywatelskiego, dającej możliwość wymiany i dzielenia się doświadczeniami, pomysłami, wiedzą pomiędzy osobami pracującymi w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej, dotyczącymi aktywnego nauczania o prawach człowieka;
    * Stworzenie lokalnej grupy trenerskiej, specjalizującej się w edukacji równościowej i antydyskryminacyjnej; Wyposażanie beneficjentów w narzędzia merytoryczne i metodyczne mające uczyć współpracy i otwierać na dialog obywatelski dzieci i młodzież;
    * Podniesienie świadomości beneficjentów z zakresu szeroko rozumianych praw człowieka jako metody budowania społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie działań szkoleniowych, warsztatów, konsultacji;
    * Zwiększenie poziomu tolerancji osób zajmujących się edukacją (w szerokim tego słowa znaczeniu) i osób działających, pracujących w NGO oraz dzieci i młodzieży.

W celu realizacji zadania planuje się następujące działania:

    * Punkt konsultacyjny
    * Warsztaty
    * Kurs trenerski

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym udzielonym przez Urząd Miasta Gdańsk - Wydział Spraw Społecznych, w ramach konkursu na realizację zadania publicznego: Zadanie VIII ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji: b) działania wspomagające rozwój demokracji, w tym: rozwój dialogu obywatelskiego oraz przy wsparciu finansowym British Council, w ramach projektu Active Citizens.

Koordynatorka/ Konsultantka merytoryczna: Anna Dukowska – a.dukowska@naszaprzestrzen.org

Koordynatorka: Anna Miler – anna.m.miler@gmail.com

Specjalistka ds. rekrutacji i promocji/ Konsultantka merytoryczna: Magdalena Małecka – m.malecka@naszaprzestrzen.org

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz